Банкови сметки на Община Гурково

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЦКБ АД

IBAN

BIC

Клон Стара Загора,

офис Гурково

BG88 CECB 97908463698000

CECBBGSF

Код за вид плащане:

Данък сгради

442100

Данък МПС

442300

Такса битови отпадъци

442400

Патентен данък

441400

Туристически данък

442800

Данък при придобиване на имущество

442500

МЕНЮ