Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2018

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.2

Диан Пантелеев Заместник-кмет изтегли
Магдалена Панева Секретар на община изтегли изтегли
Ива Алтънова Главен архитект изтегли
Надка Михалева Главен счетоводител изтегли изтегли
Стефка Станкова-Иванова Мл. експ. "Бюджет, труд и работна заплата" изтегли изтегли
Радка Петкова Старши счетоводител изтегли изтегли
Донка Узунова Старши счетоводител изтегли изтегли
Петя Чолакова Старши счетоводител, касиер изтегли изтегли
Стела Костадинова Гл. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване" изтегли изтегли
Марияна Маринова Мл. експерт "Човешки ресурси" изтегли изтегли
Станьо Георгиев Гл. специалист "Отбранително-мобилизационна подготовка" изтегли изтегли
Мариета Генева Главен инженер изтегли изтегли
Румяна Драганова Гл. експерт "Земеделие и екология" изтегли изтегли
Янка Дончева Гл. експерт "Общинска собственост" изтегли изтегли
Стоянка Антонова Гл. специалист "Кадастър и регулация" изтегли изтегли
Светлана Славова Гл. специалист "Капитално строителство" изтегли изтегли
Доника Куртева Ст. специалист "Обществени поръчки и инвестиционни дейности" изтегли изтегли
Ивелина Тенева Гл. инспектор "Местни данъци и такси" изтегли изтегли
Ваня Иванова Гл. експерт "Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси" изтегли изтегли
Мария Илиева Гл. експерт "Образование, здравеопазване и култура" изтегли изтегли
Донка Илиева Ст. специалсит кметство Паничерево изтегли изтегли
Диана Чинтулова Ст. специалист кметство Конаре изтегли изтегли
Иван Коев Кметски наместник на Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговец изтегли изтегли
Лалка Лалева Кметски наместник на Пчелиново и Златирът изтегли изтегли
Мирослав Тодоров Кметски наместник на Лява река изтегли изтегли
Мариана Тодорова Директор Детстка градина "Латинка" изтегли изтегли
Ваня Георгиева Специалист по "Защита на личните данни и деловодство" изтегли изтегли
Станьо Георгиев Заместник-кмет изтегли
Катя Стоянова Ст. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване" изтегли изтегли
Румяна Драганова Директор Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” изтегли изтегли

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК

МЕНЮ