Декларации и регистри по декларациите по ЗПКОНПИ 2019

                                                                                                                                     Приложение № 2

 

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2019 година

 

 

Вх.№ /дата на подаване

 

ИМЕ

 

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 4

Забележка

01/27.02.2019 г.

Мария

Илиева

 Гл. експерт ОЗК

 

 да

 

 

 

02/02.07.2019

Ивелина

Тенева

Мл. експерт "Социални, младежки и

спортни дейности"

 да

да

 

 

 

03/27.02.2019

Ваня

Иванова

Гл. екскперт ТДТ МДТ

 

 да

 

 

04/28.02.2019

Марияна

Маринова

 Мл. експерт ЧР

 

 да

 

 

 

05/07.03.2019

Дияна

Чинтулова

Ст. спец. К-во Конаре

 да

 

 

06/11.03.2019

Магдалена

Панева

Секретар община

 

 да

 

 

07/11.03.2019

Ваня

Георгиева

Спец. ЗЛДД

 

да

 

 

 

08/13.03.2019

Стефка

Станкова-Иванова

Мл. експерт БТРЗ

 

да

 

 

 

09/21.03.2019

Надка

Михалева

Гл. счетоводител

 

да

 

 

 

10/21.03.2019

Петя

Чолакова

Ст.счетоводител-касиер

 

да

 

 

 

11/26.03.2019

Станьо

Георгиев

Гл. спец. ОМП

 

да

 

 

 

12/26.03.2019

Румяна

Драганова

Директор ОДУТИ

 

да

 

 

 

13/01.04.2019

Янка

Дончева

Гл. експерт ОС

Да

изтегли

 

 

 

 

14/01.04.2019

Янка

Дончева

Гл. експерт ОС

 

Да

изтегли

 

 

 

15/29.08.2019

Борис

Ненов

Гл. спец. КС

 да

Да

изтегли

 

 

 

16/01.04.2019

Мариета

Генева

Гл. инженер

 

да

 

 

 

17/08.04.2019

Стоянка

Антонова

Гл. спец. КР

 

да

 

 

 

18/10.04.2019

Лалка

Лалева

Км. Н-к Пчелиново

 

да

 

 

 

19/10.04.2019

Донка

Узунова

Ст. счетоводител

 

да

 

 

 

20/10.04.2019

Радка

Петкова

Ст. счетоводител

 

да

 

 

 

21/11.04.2019

Мирослав

Тодоров

Км.н-к Лява река

 

да

 

 

 

22/11.04.2019

Катя

Стоянова

Гл. спец. ГРАО

 

да

 

 

 

23/11.04.2019

Мариана

Тодорова

Директор ДГ

 

да

 

 

 

24/15.04.2019

Донка

Илиева

Ст. спец. К-во Паничерево

 

да

 

 

 

25/02.07.2019

Мария

Коева

Гл. инспектор МДТ

да

изтегли

да

изтегли

 

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2018 ГОД. ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК

МЕНЮ