Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ

НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ )

 

 

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

 

   

Декларация за имущество и интереси

вх.№ и дата на

подаване

Декларация за

промяна в Декларацията за имущество и интереси  - по чл.37, ал.1, т- 12 -14 от ЗПКОНПИ

 

Декларация за

несъвместимост

Декларация за промяна

на декларирани

обстоятелства в

Декларацията за

несъвместимост

Кмет на Община

Мандат 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мариан Цонев

 

 

вх.№ 15/09.12.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Кметове на кметства

Мандат 2019 – 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атанас Граматиков

вх. № 17/10.12.2019 г.

вх. № 20/14.05.2020 г

 

вх. № 8/06.12.2019 г.

 

Радостина Добрева

вх. № 18/10.12.2019 г.

Добрева вх.№ 19/11.05.2020 г.

 

вх. № 16/09.12.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Общински съветници

Мандат 2019 – 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселин Стоянов

 

 

вх. № 1/06.12.2019 г.

 

Гочо Гочев

 

 

вх. № 2/06.12.2019 г.

 

Деница Костова

 

 

вх. № 3/06.12.2019 г.

 

Добринка Кръстева

 

 

вх. № 4/06.12.2019 г.

 

Стоян Иванов

 

 

вх. № 5/06.12.2019 г.

 

Смаил Стоев

 

 

вх. № 6/06.12.2019 г.

 

Минчо Минчев

 

 

вх. № 7/06.12.2019 г.

 

Галина Колева

 

 

вх. № 9/09.12.2019 г.

 

Николай Мечев

 

 

вх. №10/09.12.2019 г.

 

Атанас Атанасов

 

 

вх. № 11/09.12.2019 г.

 

Младен Михнев

 

 

вх. № 12/09.12.2019 г.

 

Йордан Митев

 

 

вх. № 13/09.12.2019 г.

 

Анастас Черкезов

 

 

вх. № 14/09.12.2019 г.

 

 

 

               

                                                                                                                                                                                                           

 

 

               

                                                                                                                                                                                                           

 

МЕНЮ