Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в стая № 12 на  Община Гурково ,  бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 , тел. 04331/ 2260ФАКС 04331/ 2884.

Заявления могат да се подават и по електронен път директно на електронен адрес gurkovo_obs@abv.bg

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗДОИ 2021г.-публикуван 28.02.2022г.

Заявление за достъп до информация

Компетентно длъжностно лице за вземане на решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ГУРКОВО

НАРЕДБА №Н-1 ОТ 07.03.2022 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА:

  • На гише на касата в звеното МДТ  за обслужване в брой;
  • С платежна карта чрез ПОС терминал;
  • Безкасово по банкова сметка на Община Гурково в Централна кооперативна банка АД, клон Стара Загора, офис Гурково

IBANBG88 CECB 9790 8463 6980 00

BIC   CECBBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ и искания за повторно използване на информация от обществения  сектор в община Гурково през 2022 година      - публикувано наа 25.01.2023 год.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Гурково през 2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Гурково през 2019г.

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАДЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАДЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Гурково през 2018г.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

З А П О В Е Д №З-234/21.05.2018 г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ПО ЧЛ. 15а, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

З А П О В Е Д №З-95/21.03.2022г. за определяне списък на категориите информация,полежащи на класификация като служебна тайна

.pdf

МЕНЮ