Други

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково за 2023 година - публикувано на 10.01.2023 г.

Тематичен план за дейността на Общински съвет - Гурково за 2023 г. - публикувано на 10.01.2023 г.

Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет - Гурково през 2023 година - публикувано на 10.01.2023 г.

Общински план за младежта за 2022 година

Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност  в община Гурково за 2022 година

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за 2022 г. 

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково през  2022 година.

 Общински план за младежта за 2021 година.

Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Гурково за 2021г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Гурково за 2020г.

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за  2021 г.

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за 2021 година

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2020 година.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Гурково за 2020г.

Тематичен план за дейността на Общински съвет - Гурково за предиода ЯНУАРИ - ЮНИ 2020г.

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2019 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г. – актуализация м. май 2019 г. 

Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. от гори – собственост на Община Гурково 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково през 2020 година

Общинска програма за закрила на детето - Община Гурково за 2019 година

Общински план за младежта за 2019 година 

Годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година 

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 г.

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 година.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково за 2019 година

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2018 г

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ОБЩИНА ГУРКОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГУРКОВО – 2019 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г.

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 г.

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2017 – 2020 г.

Програма за управление и развитие на община Гурково през мандат 2015-2019 г.

Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г.

Приложения към Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г.

Програма за управление на отпадъците на Община Гурково за периода 2015-2020

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Гурково- приета м. септември 2012 г.

Програма за реализиране на общественополезни дейности в Община Гурково от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане

Програма за насърчаване на използване на възобновяеми енергийни източници за периода 2010-2015 г.

Вътрешен правила за работа на комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Общинска програма за закрила на детето - Община Гурково за 2020 година.doc

Годишен план за паша за стопанската 2020 - 2021 година.doc

.doc

.doc

.doc

МЕНЮ