Функции

ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО

Местното самоуправление – това е способността на местните власти сами да регулират и управляват съществена част от обществените дела в интерес на местното население. Това право се упражнява посредством демократично избрани съвети, на които да бъдат подчинени изпълнителните органи. Този демократично избран съвет в Община Гурково е Общинският съвет. Той твори местните закони и решава кое е най-доброто за община Гурково и нейните граждани. Общинските съветници са хората, които, независимо от политическата природа на институцията, най-добре знаят, че човекът е цел на всички усилия и че от всяко тяхно лично решение зависи съдбата на всички.

Общинския съвет е колективно действащ орган с обща компетентност. Състои от общински съветници избрани пряко от населението на Община Гурково. Общинския съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Гурково....

МЕНЮ