Гражданско състояние

Списък услуги Гражданско състояние

№ и Наименование на услугата

Бланки и необходими документи

Длъжностни лица, осъществяващи услугата

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

 • заявление  по образец
 • документа, който трябва да се признае

Гл.специалист ГРАО

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА)

 • заявление  по образец

 

Гл.специалист ГРАО

1999  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

 

        

 • декларации от младоженците по образец
 • медицински свидетелства на младоженците
 • лични карти на младоженците
 • лични карти на свидетелите
 • удостоверения за семейно положение
 • разрешение от районен съд (за ненавършилите 18 години)

Гл.специалист ГРАО

2052  Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 • съобщение за раждане, съдебно решение и др.
 • лични карти на родителите

Гл.специалист ГРАО

2076  Издаване на удостоверение за раждане- дубликат

 • заявление по образец
 • лична карта

Гл.специалист ГРАО

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

 • заявление по образец
 • лична карта на заинтересованото лице

 

Гл.специалист ГРАО

2019  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път

 • медицинско свидетелство за смърт
 • документи за самоличност - л.к. , (св/во за правоуправление, задграничен паспорт – при наличност)  на починалото лице

Гл.специалист ГРАО

 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

 • заявление по образец
 • дата на смъртта на починалото лице

 

Гл.специалист ГРАО

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние ( акт раждане, акт за  смърт)

 • заявление по образец
 • лична карта

 

Гл.специалист ГРАО

2016 Издаване на удостоверение за наследници

 • заявление – декларация от пряк наследник, с посочени законни наследници на починалото лице и техните данни (пълномощно от наследник)
 • идентификационни данни на акта за смърт / № и дата/

Гл.специалист ГРАО

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

 

 • заявление по образец
 • лична карта

 

Гл.специалист ГРАО

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 • заявление по образец
 • лична карта
 •  

Гл.специалист ГРАО

2036  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 

 • заявление по образец
 • лична карта
 • удостоверение за раждане или друг документ, доказващ родствените връзки

 

Гл.специалист ГРАО

2092  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 • лична карта
 • удостоверение за раждане

Гл.специалист ГРАО

2017 Издаване на удостоверение за  сключване на брак  от български гражданин в чужбина

 • заявление по образец
 • лична карта
 • лични данни на чуждия гражданин

 

Гл.специалист ГРАО

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за  сключване на граждански брак в Република България

 • заявление по образец
 • лична карта

 

Гл.специалист ГРАО

2128  Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)

 

 • заявление по образец

 

Гл.специалист ГРАО

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 

 • заявление по образец
 • лична карта
 • удостоверение за раждане – за издаване на лична карта за първи път

Гл.специалист ГРАО

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

 • заявление по образец
 • лична карта

 

Гл.специалист ГРАО

2107  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 • заявление по образец
 • лична карта

Гл.специалист ГРАО

2104  Издаване  на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

 

 • заявление по образец
 • лична карта

Гл.специалист ГРАО

2053 Припознаване на дете

 • нотариално заверена декларация
 • лична карта на припознаващия

Гл.специалист ГРАО

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 • съответният документ

 

Гл.специалист ГРАО

2033  Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР

 

 • заявление по образец
 • копие от актова книга за раждане

 

Гл.специалист ГРАО

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

 •  
 • съдебно решение , удостоверителни документи

Гл.специалист ГРАО

2020 Издаване на заверен препис или заверени копия от  ЛРК или страница от семейния регистър на населението

 • лична карта

 

Гл.специалист ГРАО

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

 • лична карта
 •  

Гл.специалист ГРАО

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 • Декларация с нотариална заверка на подписите

Гл.специалист ГРАО

2080  Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

 • съответният документ преведен и легализиран

 

Гл.специалист ГРАО

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

 • Заявление

Гл.специалист ГРАО

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 • Заявление

Гл.специалист ГРАО

2057  Издаване на удостоверение за родените от майката деца.

заявление

Гл.специалист ГРАО

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Постъпили по официален път искания за предоставяне на услугата

Гл.специалист ГРАО

Други административни услуги

 

 

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж   ( УП 3)

Устно

Ст. счетоводител - касиер

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход   ( УП  2)

 Устно

 Ст. счетоводител - касиер

 3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход ( УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 Устно

 Ст. счетоводител - касиер

2784 Вписване в Регистъра на местните поделения на вероизповедания в РБ

1.съдебно решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;

2. удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение.

 

Гл.експерт ОЗК

2015  Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

 

Кмет, заместник-кмет,секретар

2072 Нотариално удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа

 

Кмет, заместник-кмет, секретар

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощни по чл.37 от ЗЗД

 

Кмет, заместник-кмет, секретар

2391 Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство ( учредено по реда на чл.155 от СК и по право по чл.173 от СК)

Заявление за настойничество

Декларация настойник

Декларация по чл.158 от СК

Лични карти

Секретар на община

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление по образец; за устните запитвания се съставя протокол

Секретар на община

Копирни услуги на граждани

Устно

Гл.специалист ГРАО

 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

МЕНЮ