Наредби

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково- публикувано на 16.11.2022г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гурково - публикувана на 04.11.2022 год.

Наредба за изменение и допънение в Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Гурково - публикувана на08.04.2020г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково - Публикувана на 24.01.2020г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково - Публикувана на 24.01.2020г.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гурково - последно изменение на м. Декември 2019г. - Публикувана на 10.01.2020г.

Наредба за изменение и допълнение наредба за управление на отпадъците   публикувана на: 09.01.2020г. 

Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Гурково

Н А Р Е Д Б А за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково - актуализирана Април 2018 г.

 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково.doc

Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Гурково.doc

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Гурково.doc

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Гурково.doc

Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Гурково.doc

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково.doc

Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 и чл. 225а, ал.3 от ЗУТ.doc

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково.docx

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти – редовно обучение от Община Гурково.doc

Наредба за реда на учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.doc

Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Гурково.doc

Наредба за управлението, стопанисването и вътрешния ред на гробищните паркове на територията на Община Гурково.doc

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.doc

Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Гурково.doc

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гурково.doc

Наредба за символите и наградите на Община Гурково.doc

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Гурково.doc

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково.doc

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.doc

.pdf

МЕНЮ