Обяви

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ЧЛ.37в,АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ

ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.МЪГЛИЖ

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ 

ОБЯВА ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР.ГУРКОВО-публикувано 16.02.2022г.

Инвестицонно намерение за  изграждане компостираща площадка на територията на гр. Гурково

ИНФОРМАЦИЯ-ПРЕВОЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ                                                                       

ОБЯВЯВА инвестиционно предложение за: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА  ОТПАДЪЧНИ  ВОДИНА гр.ГУРКОВО  

СПРАВКА


"Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от Програма за развитие на селски райони 2014-2020г. - Финансова помощ -

Публикувано на 28.03.2022г.

 

 

 

Протокол за извършено разпределение на имоти с начин на трайно ползване-пасища,мери и ливади,по реда и условията на  чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ , за 2021/2022 стопанска година-индивидуално ползване 

СПИСЪК НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ОБЩО  И  ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Публикувано на 05.05.2021г.

Публикувано на 

15.02.2021г.

Протокол във връзка с чл.37,ал.6 от Закона ЗСПЗЗ и на основание Заповед №З-266/27.05.2020г.на Кмета на Община Гурково

СПИСЪК ЗА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО  ПОЛЗВАНЕ

Публикувано  на 29.05.2020г.

Публикувано на 10.02.2020г.

Заповеди по чл.п 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора

публикуван на 14-10-2019 г.
Уведомление за инвестиционно намерение от "А1 България" ЕАД публикуван на 04-06-2019 г.
Обява за обществеността от "БТК" ЕАД публикуван на 23-05-2019 г.
ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) към изх.№ КОС-01-3022/19.06.2018г.
Обявление по реда на чл. 75 от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
Заповед № РД-07-209/01.08.2018 г. на ОДЗ Стара Загора за определяне на комисия на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
Oбява на изготвени предарителни регистри по чл.72 от ППЗСПЗЗ
Протокол от проведено заседание на комисия на основание § 49 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите ( ДВ, бр. 60 от 2015 год., в сила от 07.08.2015 год. ) и заповед № РД 09-581 / 20.08.2015 год. на министъра на земеделието и храните.
Протокол от проведена процедура по чл. 37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за имоти от ДПФ за стопанската 2018/2019 година
Списък на поземлените имоти на територията на Община гр. Гурково, притежаващи характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.
Протокол от разпределяне на пасищата и мерите на регистрираните земеделски стопани (фермери) или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни по населени места на територията на Община Гурково
Списък на пасища и мери, общинска собственост, които могат да бъдат предоставени на земеделски стопани публикуван на 28-02-2018 г.
Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. публикувана на 22-02-2018 г.

МЕНЮ