Образци на декларации и заявления

УСЛУГИ

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „

№ и наименование на услугата

Бланки и необходими документи

Длъжностни лица, извършващи услугата

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

 

1. Искане за издаване на документ по ЗМДТ- образец

2. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 

1. Искане за издаване на документ по ЗМДТ - образец

2. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2071 Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

 

1. Искане за издаване на документ по ЗМДТ - образец

2. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 

1. Искане за издаване на документ по ЗМДТ - образец

2. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

 

1. Искане за издаване на документ по ЗМДТ - образец

2. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

 

1. Искане за издаване на документ по ЗМДТ - образец

2. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 

1. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка образец

2. Скица; характеристика на имота; удостоверение за наследници( при необходимост)

3. Пълномощно ( в случай на упълномощаване)

4. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 

1. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка образец

2. Скица; характеристика на имота; удостоверение за наследници( при необходимост)

3. Пълномощно ( в случай на упълномощаване)

4. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 

1. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка образец

2. Скица; характеристика на имота; протокол за степента на завършеност на сградата ;

3. Удостоверение за наследници( при необходимост)

4. Пълномощно ( в случай на упълномощаване)

5. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

1. Декларация по образец – образец

2. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

1. Удостоверение за наследници, препис от  акт за смърт, удостоверения за данъчни оценки на всички имоти на починалия, удостоверение за застрахователна стойност на МПС – то на починалия.
2. Попълнена декларация по чл. 32 от ЗМДТ - образец

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени сгради или постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация на територията на общината , съгласно чл. 14 ал.1  от ЗМДТ


1. Документ за придобиване /нотариален акт/
2. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ - образец

3. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл. 14,ал.4 от ЗМДТ

1. Документ за собственост /нотариален акт/
2. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ с  информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка- образец

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

1 Експертно решение от ТЕЛК комисия /копие/
2. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ- образец
3. Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по образец -  се за всеки туристически обект - образец

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на декларация  по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

 

Декларация по образец- образец

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване съгласно чл.129,ал.1 от ДОПК

 

Искане по образец- образец

Лична карта за справка

Гл. експерт ТДТМДТ

Гл.инспектор МДТ

 

МЕНЮ