Образци на документи

Заявление за признаване на чуждестранен документ- Образец

Заявление за сключване на граждански брак - Образец

Декларация по чл.7, ал.1, т.2 и т.3 от СК за сключване на граждански брак - Образец

Искане за издаване на удостоверение за наследници - Образец

Заявление за възстановяване или промяна на имена по чл. 19а от ЗГР - Образец

Заявление за постоянен адрес - Образец

Удостоверение за постоянен адрес - Образец

Адресна карта за настоящ адрес - Образец

Удостоверение за настоящ адрес - Образец

Декларация по чл. 92, ал.6 от Закона за гражданска регистрация - Образец

Декларация по чл. 92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация - Образец

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - Образец

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - Образец

Удостоверение за вписване в регистъра на населението - Образец

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (2110) – Образец

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (2000) – Образец

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите (2094) – Образец

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа (2072) – Образец

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване (2015) – Образец

МЕНЮ