Образци на документи

Заявление за за одобряване на подробен устройствен план (2117) – образец

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (2119) – образец

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (2120) – образец

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (2084) – образец

Заявление за издаване на разрешение за строеж (2112) – образец

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (2054) – образец

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот (2082) – образец

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти (2027) – образец

МЕНЮ