Плащане на задължения

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2019 година, са определени следните срокове за заплащане на:

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I    вноска – до 30  юни
II   вноска – до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

2. Данък върху превозните средства
I    вноска – до 30  юни
II   вноска – до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок  до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

3. Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие   –   до 31 януари
за второто тримесечие   –   до 30 април
за третото тримесечие   –   до 31 юли
за четвъртото тримесечие  –  до 31 октомври
 
4.  Туристически данък – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувки.
 
5. Данък върху таксиметров превоз на пътници – внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

Начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

1. В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Гурково.

2. Безкасово по банкова сметка на Община Гурково в Централна кооперативна банка АД, клон Стара Загора, офис Гурково

IBANBG88 CECB 9790 8463 6980 00

BIC   CECBBGSF

Код за вид плащане:

Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на пътници                                  

441400

Данък върху недвижимите имоти                                            

442100

Такса за битови отпадъци                                                         

442400

Данък върху превозните средства                                        

442300

Туристически данък                                                                

442800

Данък при придобиване на имущество                                

442500

Данък върху наследствата

442200

Такси за технически услуги

448801

Такси за административни услуги

448007

3. На касите на Изипей /Easypay/

4. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД

МЕНЮ