Постоянни комисии

                                                                          

Постоянни комисии към Общински съвет – Гурково

       Актуализиранис Решение № 142 /25.09.2020 г. на ОбС - Гурково


Мандат 2019 – 2023 Г.

 

         1. Първа постоянна комисия

Комисия по бюджет, финанси, икономика, местно самоуправление и международно сътрудничество.

 

1. Деница Георгиева Костова - председател

2. Стоян Иванов Иванов - секретар

3. Йордан  Симеонов Митев -  член

4. Добринка Добрева Кръстева - член

5. Смаил Митков Стоев  - член

6. Анастас Йосков Черкезов - член

7. Младен Димитров Михнев - член

 

          2. Втора постоянна комисия

 Комисия по   устройство на територията, инфраструктура, обществен ред и нормативната уредба.

 

                 1.Атанас Славчев Атанасов -  председател

2.Анастас Йосков Черкезов - секретар

3.Стоян Иванов Иванов - член

4.Минчо Сашев Минчев -  член

5.Йордан  Симеонов Митев -  член

6.Николай Тодоров Мечев - член

7.Веселин Иванов Стоянов - член

 

3.Трета постоянна комисия

 Комисия по образование, култура, социална политика, младежки    

дейности,взаимодействие с гражданското общество и НПО.  

 

1.Добринка Добрева Кръстева -  председател

  1. Минчо Сашев Минчев -  секретар

3.Веселин Иванов Стоянов -  член

4.Галина Симеонова Колева -  член

5.Младен Димитров Михнев - член

 

4.Четвърта постоянна комисия :

Комисия по управление на общинската собственост, екология, земеделие, здравеопазване, спорт и туризъм.

 

              1.Николай Тодоров Мечев - председател

   2.Галина Симеонова Колева - секретар

              3.Атанас Славчев Атанасов - член

              4.Смаил Митков Стоев  - член

              5.Деница Георгиева Костова – член

 

 

Специализиран орган - създаден сРешение № 143 /25.09.2020 г. на ОбС – Гурково, изменен и допълнен с Решение № 218/26.02.2021 г.:

Постоянна  комисия за противодействие на корупцията и за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси почл. 72 от   ЗПКОНПИ

 

 

1.Смаил Митков Стоев - председател

2.Веселин Иванов Стоянов -  член

3.Стоян Иванов Иванов -  член

4.Деница Георгиева Костова -  резервен член

     5.Гочо Динев Гочев - резервен член

     6. Минчо Сашев Минчев - резервен член

 

 

 

 

                                                                          

 

МЕНЮ