Проекти на нормативни документи

Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково - публикувана на 15.02.2023 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО   - публикувано на 31.01.2023 г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ПРЕЗ 2023 г.- публикуван на 13.01.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 г. - публикуван на 13.01.2023 г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ТБО ЗА 2023 г. PROEKT NA PLAN-SMETKA TBO ZA 2023 G  - публикувано на 07.12.2023 год.

НАРЕДБА ТАКСИ АВГУСТ  2022г.- публикувано на 03.08.2022г.

СПРАВКА-За отразяване на становищата и предложенията, получени, в резултат от обществени консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково-03.08.2022 г.- 03.09.2022 г.- Публикувано на 05.09.2022г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОД.-ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2022г.

СПРАВКА ПРОЕКТ ПРОГРАМА ООС-ПУБЛИКУВАНО НА 15.03.2022Г.

ПРОГРАМА ЗА  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОД.-1 ЧАСТ

ПРОГРАМА ЗА  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОД.-2 ЧАСТ

ПРОЕКТ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКАНА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.-ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2022г.

СПРАВКА ПРОЕКТ ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ОПР-ПУБЛИКУВАНО НА 15.03.2022Г.

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.-ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2022г.

Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г - публикувана на 24.01.2022 г.

Проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ  2022 г.на Община Гурково-публикувано 22.12.2021

Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гурково - публикувана на 19.07.2021 г.

Проект на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гурково - публикуван на 01.07.2021 г.

Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на съвета по наркотични вещества-Гурково – публикувана на 14.06.2021 г.

Проект на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на съвета по наркотични вещества-Гурково - публикуван на 31.05.2021 г.

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм - публикувана на 17.05.2021 г.

Проект на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм.-публикувано на 29.04.2021г.

 Проект на Програма за управление на общинската собственост за 2021г.-публикувано на 22.12.2020г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

публикувано на 22-06-2020 г.

към документа

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГУРКОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

към документа

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Гурково,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. - публикувано на 23.07.2020г.

към документа

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данаци  на територията на Община Гурково

Справка за постъпили предложения по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково 

към документа

публикувано на 02.03.2020 г

публикувано на 18.03.2020

Проект за отмяна на Наредбата за организацията и дейността на

клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Гурково.

Справка за постъпили предложения по Наредба за отмяна на наредбата за организацията и дейността на пенсионерските клубове

към документа

публикувано на 26.02.2020г.

публикувано на 18.03.2020 г

Проект на стратегия за управление на Общинската собственост 2020г.-2023г.

към документа 

публикувано на 20.12.2019г

Проект на Програма за управление на общинската собственост 2020г.

към документа

публикувано на 20.12.2019г.

Предложение относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2020г.

към документа

към документа

публикувано на 02.12.2019г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково

Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково

към документа

към документа

публикувано на 02,12.2019г.

публикувано на 18.12.2019г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Гурково

Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени  на услуги на територията на Община Гурково

към документа

към документа

публикувано на 29.11.2019г.

публикувано на 18.12.2019г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гурково

 

към документа

публикувано на 22-10-2019

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Гурково

Справка за заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на  Община Гурково – публикувано на 08-05-2019 г.

към документа

публикувано на 04-04-2019

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица

към документа

публикувано на 07-02-2019

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица

към документа

публикувано на 11-03-2019

Проект на Програма за управление и разпореждане на имоти- общинска собственост в Община Гурково, област Стара Загора през 2019 г.

към документа

публикувано на 13-12-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Програма за управление и разпореждане на имоти- общинска собственост в Община Гурково, област Стара Загора през 2019 г.

към документа

публикувано на 15-01-2019

Проект на Наредба за  изменение и допълнениена Наредба за определянето и на местните данъци на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 04-12-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и на местните данъци на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 07-01-2019

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 31-10-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 04-12-2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Гурково

към документа

публикувано на 23-10-2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ГУРКОВО.

към документа

публикувано на 05-10-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гурково

към документа

публикувано на 13-11-2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково, заедно с мотивите и финансова обосновка.

към документа

публикувано на 25-09-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково, заедно с мотивите и финансова обосновка.

към документа

публикувано на 16-10-2018

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

към документа

публикувано на 20-08-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

към документа

публикувано на 20-09-2018

Проект за нормативен акт - НАРЕДБА за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 17-08-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета- домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 18-09-2018

Проект на „Наредба  № 1 за осигуряване на обществения ред  на територията на  община Гурково“.

към документа

публикувано на 16-08-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени на проведентата обществена консултация по предложения Проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществен ред на територията на община Гурково

към документа

публикувано на 18-09-2018

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

към документи

публикувано на 07-06-2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково

към документа

публикувано на 14-03-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково

към документа

публикувано на 17-04-2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижимите имоти-общинска собственост в Община Гурково

към документа

публикувано на 22-01-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижимите имоти-общинска собственост в Община Гурково

към документа

публикувано на 22-02-2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

към документа

публикувано на 15-01-2018

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуване на Интернет страницата на Община Гурково на Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

към документа

публикувано на 19-02-2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

към документа

публикувано на 06-12-2017

Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 10-11-2017

Проект на План-сметка за планираните постъпления и необходимите разходи от ТБО за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Гурково за 2018 г.  

към документа

публикувано на 10-11-2017

Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

към документа

публикувано на 03-11-2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

към документа

публикувано на 27-10-2017

Проект за отмяна на разпоредбанаподзаконов нормативен акт – чл.10,ал.1, т.5 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково. 

към документа

публикувано на 03-07-2017

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2017 – 2020 г.

към документа

публикувано на 23-05-2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбаза условията и редаза записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково.

към документа

публикувано на 12-04-2017

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

към документа

публикувано на 06-04-2017

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

към документа

публикувано на 06-04-2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

публикувано на 23-12-2016 г.

към документа

Проект за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково

публикувано на 17-11-2016 г.

към документа

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково

публикувано на 16-11-2016 г.

към документа

Проект на Наредба за реда за получаване и управление на даренията от Община Гурково

публ;икувано на 31-10-2016 г.

към документа

Проект за допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

публикувано на 25-10-2016 г.

към документа

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

Проект за отмяна на разпоредбата на чл.15 и чл.16 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гурково

публикувано на 15-09-2016 г.

към документа

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

публикувано на 12-09-2016 г.

към документа

Проект за допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково

публикувано на 12-09-2016 г.

към документа

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности- публикувано на 29-08-2016 г.

към документа

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО

към документа

Проект за Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 

към документа

Проект за решение на основание чл.21ал.1 т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково във вр. С чл.33 ал.1 т 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/

към документа

 

.doc

.doc

.doc

.doc

МЕНЮ