Регистър на декларациите 2020 год.

                                                                                                                                     Приложение № 2

 

ОБЩИНА ГУРКОВО

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на лицата по §2 от ДР на ЗПКОНПИ – 2020 година

 

 

Вх.№ /дата на подаване

 

ИМЕ

 

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 4

Забележка

01/02.01.2020 г.

ТОТКА

ПЕТКОВА

 ЗАМ.-КМЕТ

 изтегли

 

 

 

02/23.01.2020г.

 СТОЯН

ГАНЧЕВ

КМ. Н-К

ПЧЕЛИНОВО

 изтегли

 

 

 

03/05.02.2020

НЕДЯЛКО

НЕДЯЛКОВ

Гл. СПЕЦ. КС

изтегли

 

 

 

 

04/05.02.2020

СТОЯН

ГАНЧЕВ

 КМ. НАМЕСТНИК

 

 изтегли

 

 

 

05/05.03.2020

НЕДЯЛКО

НЕДЯЛКОВ

Гл. СПЕЦ. КС

 

 изтегли

 

 

06/01.04.2020

РУМЯНА

ДРАГАНОВА

ДИРЕКТОР ОДУТИ

 

ДА

 

 

 

07/08.03.2020

МАГДАЛЕНА

ПАНЕВА

СЕКРЕТАР ОБЩИНА

 ДА

 

 

 

08/08.04.2020

ГЮЛСЕРЕН

МУСТАФА-ИВАНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ ЧР

 

ДА

 

 

 

09/09.04.2020

НАДКА

МИХАЛЕВА

ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

ДА

 

 

 

10/10.04.2020

МАРИЯ

КОЕВА

ГЛ. ИНСПЕКТОР МДТ

 

ДА

 

 

10/1/11.05.

2020 – корегираща декларация

11/17.04.2020

СТЕФКА

СТАНКОВА-ИВАНОВА

МЛ. ЕКСПЕРТ БТРЗ

 

ДА

 

 

 

12/22.04.2020

ДИАНА

ЧИНТУЛОВА

СТ. СПЕЦ АО КМЕТСТВО КОНАРЕ

 

ДА

 

 

12/1/12.05.

2020-корегираща декларация

13/28.04.2020

ПЕТЯ

ЧОЛАКОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕР

 

ДА

 

 

 

14/08.05.2020

МАРИАНА

ТОДОРОВА

ДИРЕКТОР ДГ

 

ДА

 

 

 

15/08.05.2020

СТОЯНКА

АНТОНОВА

ГЛ. СПЕЦ. КР

 

ДА

 

 

 

16/11.05.2020

ВАНЯ

ИВАНОВА

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТДТМДТ

 

ДА

 

 

 

17/11.05.2020

ИВЕЛИНА

ТЕНЕВА

МЛ.ЕКСПЕРТ СМСД

 

ДА

 

 

 

18/12.05.2020

МИРОСЛАВ

ТОДОРОВ

КМ.Н-К ЛЯВА РЕКА

 

ДА

 

 

 

19/12.05.2020

ДОНКА

ИЛИЕВА

СТ. СПЕЦ. К-ВО ПАНИЧЕРЕВО

 

ДА

 

 

 

20/13.05.2020

РАДКА

ПЕТКОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

ДА

 

 

 

21/13.05.2020

ЯНКА

ДОНЧЕВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ ОС

 

ДА

 

 

 

 

22/13.05.2020

ДОНКА

УЗУНОВА

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

ДА

 

 

 

23/13.05.2020

КАТЯ

СТОЯНОВА

ГЛ. СПЕЦ. ГРАО

 

ДА

 

 

 

24/15.06.2020

СТАНЬО

ГЕОРГИЕВ

ГЛ. СПЕЦ. ОМП

 

ДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2019 ГОД. ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) В СРОК

МЕНЮ