РЕГИСТРИ

Регистър на второстепенни разпоредители с бюджетни средства в община Гурково за 2019 г.

Регистър на постъпилите дарения в община Гурково през 2018 г.

Регистър на подадените заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и издадените решения за 2018 г.

Регистри на маломерните имоти в землищата на с.Димовци , община Гурково

Регистри на маломерните имоти в землището на с. Конаре, община Гурково

Регистри на маломерните имоти в землището на с. Пчелиново,  община Гурково

Регистри на маломерните имоти в землището на с. Паничерево,  община Гурково

Регистри на маломерните имоти в землището на с. Лява река,  община Гурково

Регистри на маломерните имоти в землището на община Гурково

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз от 01.01.2019 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания от 01.01.2018 г.

Регистър на социалните услуги в община Гурково през 2019 г.

 

МЕНЮ