Съобщения

ЗАПОВЕД №З-319/03.10.2022Г.

-ПРИЛОЖЕНИЕ 1

-ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКА ПО ЗГР-публикувано на 26.09.20222г.

ЗАПОВЕД № З-271/12.09.2022г. ЗА  ПРОВЕРКА ПО ЗГР-публикувано на 12.09.2022г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-1049/03.08.2022 г.на  директора на Областна служба "Земеделие"- Стара Загора на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.3, ал.3, т.27 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”

 Приложение № 2 „ Списък на лица за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес“

Приложение № 1 „ Списък на лица за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес“

Заповед №З-291/07.07.2021 за заличаване на адресни регистрации

КОНСТАТИВЕН АКТ №2/2021г. Аскент Фиш ООД

Уведомление до г-н Пламен Белчев- Управител на АСКЕНТ ФИШ ООД

Съобщение за стартиране на проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19  

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ЗГР

Заповед на директора на Областна дирекция «Земеделие» - Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.doc

Заповед на директора на Областна служба "Земеделие"- Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с §4р т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.pdf

Съобщение за провеждане преглед на пътни превозни средства с животинска тяга.pdf

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- река Старата река.pdf

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел: "Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите".pdf

Уведомление относно инвестиционно предложение.pdf

Съобщение за почистване коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на населените места на Община Гурково.doc

„Восъчна зрялост” .doc

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

МЕНЮ