Контакти

Длъжност Име Фамилия Телефон
Кмет на Община Гурково  Мариан Цонев 04331/2260
Заместник-кмет " Хуманитарни дейности" Тотка Петкова 04331/2260
Секретар община Магдалена Панева 04331/22-49
Гл. архитект Петър Влахов 04331/2260

Oбща администрация

Административно-правно обслужване, бюджет и финанси”

Длъжност Име Фамилия Телефон
Главен счетоводител
Надка Михалева 04331/20-84
Мл. експерт „Бюджет, труд и работна заплата" Стефка Станкова- Иванова 04331/20-84
Ст. счетоводител Радка Петкова 04331/20-84
Ст. счетоводител Донка Узунова 04331/20-84
Ст.счетоводител-касиер Петя Чолакова 04331/20-84
Гл. специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване" Стела Костадинова 04331/20-05
Ст. специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване" Катя Стоянова 04331/20-05
Мл. експерт „Човешки ресурси” Гюлсерен Иванова 04331/22-45
Гл. специалист „Отбранително- мобилизационна подготовка" Станьо Георгиев 04331/22-90
Технически сътрудник административно обслужване Пламена    Желева 04331/22-60

Специализирана администрация

Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”

Длъжност Име Фамилия Телефон
Директор Румяна Драганова 04331/20-40
Главен инжeнер 04331/20-40

Гл експерт „Общинска Собственост”

Янка Дончева 04331/20-40
Гл. експерт „Образование, здравеопазване и култура”  
Гл. експерт „Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси" Ваня Иванова 04331/20-05

Мл. експерт "Социални, младежки и спортни дейности"

Ивелина Тенева 04331/2260
Мл. експерт "Земеделие и екология" Марияна Маринова 04331/2040
     
Гл. специалист "Кадастър и регулация" Стоянка Антонова 0885 555 296
Гл.специалист „Капитално строителство" Недялко Недялков 04331/20-40
Технически сътрудник ОбС Иванка Рачева-Генчева

04331/27-27

Ст.спец. км-во Паничерево Донка Илиева 04340/22-33
Ст.спец. км-во Конаре Диана Чинтулова 04343/22-60
Шофьор /лек авт. до 9 места/ Георги Антонов
Чистач Румяна Нурева

Кметства

Длъжност Име Фамилия Телефон
Кмет на кметство с. Паничерево Атанас Граматиков 04340/22-60
Кмет на кметство с. Конаре Радостина Добрева 04343/22-60
Кметски наместник на : Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговец Кънчо Кънев 0897963616
Кметски наместник на : Пчелиново и Златирът Стоян Ганчев 0887885386
Кметски наместник на : Лява река Мирослав Тодоров 0896860155

МЕНЮ