Заповеди 2019

Заповед № З-40 от 08.02.2019 г. на Кмета на община Гурково за забрана пашата на селскостопански животни във всички горски територии – държавна и общинска собственост в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Гурково”.

Заповед № 3-111 от 21.03.2019 г. на Кмета на община Гурково за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им територии и предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места за това на територията на общината.

Заповед № З-122 от 01.04.2019 г. на Кмета на община Гурково за обявяване на определения със заповед на Областния управител на област Стара Загора пожароопасен сезон в горските територии на община Гурково.

Заповед № З-243 от 07.06.2019 г. на Кмета на община Гурково за проверка на всички адресни регистрации или промяна на постоянен адрес, извършени в периода 26.04.2018 г. – 26.04.2019 г. на територията на община Гурково.

Заповед № З-284 от 05.07.2019 г. на Кмета на община Гурково за изясняване на обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лицата, които не могат да представят документи по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация

Заповед № З-285 от 05.07.2019 г. на Кмета на община Гурково за изясняване на обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лицата, които не могат да представят документи по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация

Заповед № З-351 от 13.08. 2019 г. на Кмета на община Гурково за забрана движението на МПС по ул. "Младост" и "Хан Аспарух" в гр. Гурково

Заповед № З-376 от 29.08. 2019 г. на Кмета на община Гурково за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на обект "Открита пасарелка"

Заповед № З-318 от 22.07.2019 г. на Кмета на община Гурково.pdf

МЕНЮ