Защита на личните данни

Община Гурково отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни и Регламент 679/2016 на ЕС.

От 25 май 2018 година се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС. Община Гурково в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни: Наименование: Община Гурково; Седалище и адрес на управление: гр. Гурково,  бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3; Телефон: 04331/22 60; Факс: 04331/28 84; Уеб сайт: www.gurkovo.bg ; Имейл адрес: gurkovo_obs@abv.bg.          

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Гурково чрез официалния си сайт, формите си за връзка и форума на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Гурково се придържа строго към отговорно ползване на личната информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Гурково да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Община Гурково събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Община Гурково може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития и публикуват мнения.
  • Община Гурково няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Гурково чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки, Община Гурково не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните (субект на данни) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалния сайт на Община Гурково. При това може да се окаже обаче, че Община Гурково не е в състояние да ви предостави съответната услуга.

С чл. 13, пар. 2, б. „г” и чл. 14, пар. 2, б „д” от Регламента се урежда правото на гражданите за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Информация относно Комисия за защита на личните данни (КЗЛД): гр. София, ПК 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров”, № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни - тел. 02/91-53-555.

 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА ГУРКОВО

МЕНЮ