Проект "Нови възможности за грижа" в Община ГУРКОВО

Публикувана на: 2015-06-19

Прикачени файлове: 0

Проект "Нови възможности за грижа" в Община ГУРКОВО

В Община Гурково в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, в резултат от реализирането на Проект "Нови възможности за грижа", Договор № 2014BG 05М9ОР001-2.2015.001-С0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG 05М9ОР001-2.2015.001 “Нови Алтернативи”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., който предоставя социалната услуга са назначени 25 лични асистента, които полагат грижи за 38 лица с трайни увреждания от 14.05.2015г.

Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG005M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, Приложение I „Описание на проектното предложение”, беше предвидено в периода от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. /включително/ да се извърши прием на заявление за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

Уведомяваме ви, че с писмо с изх. № BG 05 – 653 от 17.06.2015 г. на Агенцията за социално подпомагане се отменя втори етап за прием на заявления от кандидат – потребители и кандидати за лични асистенти.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
236.60 Kb
10.04.2018

МЕНЮ