Проведена групова супервизия на персонала предоставящ услуги за социално включване

Публикувана на: 2017-09-29

Прикачени файлове: 0

През месец септември в сградата на кметство Паничерево, община Гурково се проведе групова супервизия на преките доставчици на социалните услуги по BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, бюджетна линия BG05M9OP001-2.002“ по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ. В груповата супервизия участваха 6 лични асистента и 5 домашни помощника.

Екип за управление на проекта

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ