Проведени индивидуални супервизии на персонала предоставящ услуги за социално включване

Публикувана на: 2017-10-27

Прикачени файлове: 0

През месец октомври в сградата на общинска администрация- Гурково се проведоха три индивидуални супервизии на преки доставчици на социалната услуга "Личен асистент" по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, бюджетна линия BG05M9OP001-2.002“ по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ.

 

Екип за управление на проекта

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ