Удължаване на срока на Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0192-C001.

Публикувана на: 2017-10-09

Прикачени файлове: 0

Считано от 06.10.2017 г. изпълнението на  дейностите по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0192-C001 за финансиране на проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схeма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” е удължено до 31.12.2017 г.

Екип за управление на проекта

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ