Приключи изпълнението на проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2018-01-02

Прикачени файлове: 0

На 31.12.2017 г. приключи изпълнението на дейностите по проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схeма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.002-0192-C001.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Гурково чрез предоставяне на комплекс от услуги за социално включване, според тяхната индивидуална потребност. Създаване на реална възможност за реализиране правото на лица с тежки увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието, свободното време и поддържане на лични контакти. Ограничаване зависимостта от институционален тип грижи на възрастни, които са в частична или пълна невъзможност за да се самообслужват, най- често поради здравословни проблеми и обикновено самотно живеещи, които са в невъзможност да се справят с бита си, с ежедневните си дейности и по различни причини са изключени от социалния живот.

Проект „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, стартира на 01.02.2016 г. с встъпителна презентация на проекта и обявяване на прием на документи за  потребители на почасова социална услуга и лични асистенти/домашни помощници - доставчици на услугата.

По време на реализирането на проекта бяха обявени още два приема на подбор на потребители и доставчици на комплексните услуги за социално включване по проекта.

Подадени са общо 109 заявления от кандидат потребители за включване в проекта, като от стартирането на проекта до неговото приключване за сключени 91 договори за предоставяне на комплексни услуги за социално включване в домашна среда.

За преки доставчици на социалните услуги предвидени по проекта са подадени 46 заявления.

Проведени за въвеждащи и надграждащи обучения на 39 лица и са сключени общо 40 трудови договора с лица, които предоставяха социалните услуги „личен асистент” и „домашен помощник”.

По проекта беше назначен и един здравен работник на 4 часов работен ден, които всеки месец по изготвен график посещаваше потребителите на комплексните услуги.

В продължения на 19 месеца се предоставяше групова и/или индивидуална супервизия на персонала от предоставящ комплексни услуги в домашна среда. Това даваше възможност на личните асистенти, домашните помощници и здравният работник за систематизиране, обмяна, осмисляне и развитие на опита при предоставяне на услугите.

Мониторинг върху работата на персонала, предоставящ социалните услуги в домашна среда се осъществи, чрез предварително планирани периодични посещения на място в домовете на потребителите на услуги всеки месец, а при доказана необходимост и по често. Вътрешният мониторинг се осъществяваше от  членове на екипа за управление на проекта. При посещенията се извършваше освен вътрешен контрол на предоставяните  услуги.. При срещите си потребителите споделяха, че са изключително доволни от предоставяните комплексни услуги, които подобряват качеството им на живот, спомагат за социалното им интегриране. Намаляване на риска от постъпване в специализирани институции на хора от целевите групи им осигурява едно по-достойно съществуване.

                                           

От екипа на проекта

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ