ОБЩИНА ГУРКОВО в качеството си на доставчик на социални услуги в домашна среда „Личен асистент” и „Домашен помощник”, търси да назначи доставчик на територията на с. Паничерево на одобрен кандидат-потребител на социалната услуга „Домашен помощник” –

Публикувана на: 2018-03-01

Прикачени файлове: 0

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ГУРКОВО в качеството си на доставчик на социални услуги в домашна среда „Личен асистент” и  „Домашен помощник”, търси да назначи доставчик на територията на с. Паничерево на одобрен кандидат-потребител на социалната услуга „Домашен помощник” – Монка Дойчева Златева.

 

Изисквания за заемане на длъжността „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” на лицето Монка Дойчева Златева

Кратко описание на длъжността „Домашен помощник“- предоставяне на почасови услуги за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности на лица с трайни увреждания /вкл. деца/ и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Място на работа на „Домашен помощник“ - в дома на потребителя на социалната услуга, за който се полагат грижи, съгласно предварително изготвен индивидуален план в рамките на 4 часов работен ден.

Изисквания към кандидатите на длъжностите „Домашен помощник“: Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране или лица работещи по срочен трудов договор, които към момента на назначаването ще бъдат безработни;

Минимална степен на образование - завършен VI клас;/Това изискване не важи за тези кандидати, които имат професионален опил като: Домашен помощник, Домашен санитар, Личен асистент и Социален асистент./

-            Мотивация за извършване на социална работа;

-            Комуникация при осъществяване на обслужващи дейности;

-            Отговорност и съзнателност при изпълнение на този вид дейност;

-            Оказване на помощ за преодоляване на трудности.

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

üЗаявление за кандидатстване по образец;

üДокумент за самоличност /за справка/:

üАвтобиография;

üЗа кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проекти - копие на удостоверение/сертификат или декларация - свободен текст, с описание на завършения обучителен курс:

üДиплома/документ за завършено образование /копие/;

üСлужебно бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;

üСлужебна бележка от дирекция ..Бюро по труда“

Място и срок на подаване на документите: Документи следва да се подават от 01.03.2018 г.  в сградата на Общинска администрация Гурково, бул. „Ал. Батенберг” №3, стая №12. Отговорният специалист от общинска администрация следва да запознае кандидатите с длъжностните характеристики.

Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Гурково. За допълнителна информация - 0887148455.

Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Гурково и информационното табло до сградата на Общинска администрация - Гурково.

 

 

ИВАН ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ