Покана за заключителна пресконференция по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”.

Публикувана на: 2018-01-03

Прикачени файлове: 0

На 18.01.2018 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Гурково, етаж III ще се проведе заключителна пресконференция по проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИЗИМ ЖИВОТ”, съгласно Договор № BG05M9OP001-2.002-0192-C001.

ЗАПОВЯДАЙ ТЕ!

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ