Съобщение

Публикувана на: 2015-03-27

Прикачени файлове: 0

Съобщение

Община Гурково информира, че през периода 27.03.2015 г. - 09.04.2015 г. в сградата на Общинска администрация Гурково ще се приемат заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти за I-ви етап по проект „Нови възможности за грижа”, договор №2014BG05M9ОP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9ОP001-2.2015.001-C0001 “Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Агенция за социално подпомагане София (АСП) е конкретен бенефициент по Проекта, а Община Гурково- партньор на Агенция за социално подпомагане.

Кандидати, които могат да подават заявления за ползване на услугата „Личен асистент” са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност от самообслужване;
  • Самотно живеещи тежко болни лица;
  • Семейства на деца, с увреждания;

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

  • безработни лица;
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране- в трудоспособна възраст/, които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Заявленията по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат всеки работен ден от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. от 9:00 часа до 18:00 часа в стая № 7.
Бланка на заявленията, желаещите кандидат-потребители и лични асистенти могат да получат във фоайето на общинска администрация /при дежурен общински съвет по сигурност/.

Лице за контакти и допълнителна информация – Марияна Маринова, телефон: 04331/2040

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
18.48 Kb
06.07.2022
18.60 Kb
09.09.2022

МЕНЮ