Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

Публикувана на: 2013-10-30

Прикачени файлове: 0

Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

Екипът за управление на Проект "Подкрепа за достоен живот", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”, който предоставя социалната услуга"Личен асистент" организира набиране на кандидати за ползватели на социалната услуга на потенциалните потребители на социалната услуга в домашна среда „ Личен асистент „.

Приемане на документи на кандидатите ще се извърши в сградата на Община Гурково от 11.11.2013 год. до 15.11.2013 год . от 08.00 часа до 18.00 часа в стая № 12.

Могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване/, в т. ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

  • Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ
  • Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ
  • Лица с по- нисък процент на трайно увреждане –с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите
  • Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Справки : тел. 04331 22-45

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ