Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

Публикувана на: 1970-01-01

Прикачени файлове: 0

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

На 14 септември от 10 часа в Заседателната зала на НЧ „Войвода Генчо Къргов” ще се проведе среща с гражданите и медиите за представяне на резултатите до момента от изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково” с номер на проектното предложение 58-131-148-148.

Проектът е в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места над 2000 екв. ж. и в населени места под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” .

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

  • Обща стойност на проекта: 1 328 400 лева
  • Съ-финансиране от Кохезионен фонд: 1 062 720 лева
  • Национално Съ-финансиране : 265 680 лева

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ