ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2016-02-10

Прикачени файлове: 0

ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И ОБЩИНА ГУРКОВО

 

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Мъглиж, Община Казанлък и Община Гурково,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Учредителното събрание ще се проведе

На дата: 09.03.2016г., от 10 часа, в град Мъглиж в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж, при следния проекто-дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж – Казанлък - Гурково”

2. Приемане на Устав на сдружението.

3. Избор на Управителен съвет на сдружението.

4. Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Мъглиж, Казанлък и Гурково.

Писмените материали по дневния ред са на разположение:

Тел.: 0884541231

e-mail: evroproekti@maglizh.bg

лице за контакт: Катерина Костова

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Община Мъглиж / http://www.maglizh.bg / 

 

Дата: 09.02.2016 г.

С уважение,

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Кмет на Община Мъглиж

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ