Информационни дни и Анкетно проучване за изготвяне на Стратегия на ВОМР

Публикувана на: 2016-02-17

Прикачени файлове: 3

Програми и проекти / Проект по Мярка 19.1 на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 

Информационни дни и Анкетно проучване за изготвяне на Стратегия на ВОМР

В рамките на проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 19.1 " Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", Договор № РД50-204 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Община Мъглиж,  Община Казанлък и Община Гурково провеждат информационни дни и анкетно проучване с цел да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг участници - на представители на всички заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на общините Мъглиж, Гурково и Казанлък без града в строителните му граници, на неформалните лидери, на местното население и на експертите в различни области на социално-икономическото развитие, като очакванията са да бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала за развитие на територията чрез прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие.

Попълнените анкетни карти от заинтеросави страни от Община Гурково могат да ги представят в сградата на Община Гурково - гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, етаж 2, стая 13.

 

Следва График на информационните дни и Анкетни карти.

 

15.02.2016 година

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
852.63 Kb
17.02.2016
805.30 Kb
17.02.2016
143.86 Kb
17.02.2016

МЕНЮ