ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

Публикувана на: 2016-03-07

Прикачени файлове: 0

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., от МИГ „Мъглиж , Казанлък и Гурково” ще бъдат проведени две еднодневни обучения за екипа на МИГ, за членове на УС и местни лидери на МИГ „Мъглиж , Гурково и Казанлък ”.

Обученията ще се проведат на следните дати:

- 10.03.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж - еднодневно обучение за членове на УС на МИГ „Мъглиж , Казанлък и Гурково”;

- 11.03.2016 г. от 10.00 ч. в НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920 г.” гр. Гурково - еднодневно обучение на местни лидери.

 

Темите на обученията са свързана със Стратегическо планиране:

- Основни елементи на Стратегията за местно развитие;

- Прилагане на операции в рамките на стратегиите за ВОМР;

- Проектен цикъл и управление на проекти.

 

Обученията имат за цел:

-   Да обучат хора, които ще участват адекватно в консултациите и обществените обсъждания;

-   Да обучат хората, които ще изпълняват СМР и управление на МИГ.

 

Специфичните цели на обученията са:

-   Стратегическо планиране;

-   Подход и развитие на Стратегия за местно развитие;

-   Възможности за финансиране на СМР от ЕСИФ;

-   Базови познания по подхода ЛИДЕР (ВОМР);

-   Изграждане на капацитет на територии и организации (МИГ).

 

 

 

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Кмет на Община Мъглиж

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ