„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2016-01-25

Прикачени файлове: 0

Община Гурково страртира проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

Пресконференция по повод стартирането на проект № BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” ще се проведе на 01.02.2016 г. от 11:00 часа в сградата на община Гурково, адрес: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, ет. 3, стая 19.

Община Гурково сключи първия си договор за безвъзмездно финансиране за програмен период 2014-2020 г..

Проект „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и е на стойност 433 190,60 лева.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора в това число и деца с увпреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно управление на правото им за независимост, социално и здравно включване, и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица и деца с увреждания, зависими от постоянни грижи чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Създаване на нови работни места в сектора на социалните и здравните услуги, за хора в трудоспособна възраст.

Целеви групи по проекта са хора и деца с различни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот. Семейства на хора и деца с трайни увреждания за преодолявания на социалната им изостаналост чрез подкрепа за възстановяване трудовата активност. Самотно живеещи хора, които поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират бита си и хигиената в дома си.

За предоставяне на комплексните услуги ще бъдат наети лични асистенти, домашни помощници и здравен работник.

На всички кандидати за потребители на социалните услуги по проекта ще бъдат изготвени индивидуални оценки на потребностите, според която на всеки потребител ще бъдат предоставени услуги, от които той има нужда.

Предвижда се услугите, които ще се предоставят по проекта да стартират от в средата на март 2016 г.

Комплексните услуги ще бъдат предоставени до 30.11.2017 г.

На пресконференцията ще бъдете запознати в дълбочина с предстоящата реализация на проекта и може да получите пълна информация, по всички интересуващи Ви въпроси.

За повече информация се обръщайте към Доника Куртева- координатор на проекта 04331/2040, е-mail: gurkovo_obs_2020@mail.bg, както и да сайта на община Гурково- http://www.obshtina-gurkovo.com/cont/op/proekti.

www.eufunds.bg

Проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
88.00 Kb
07.02.2016
444.86 Kb
09.03.2016
309.80 Kb
09.03.2016
93.50 Kb
17.02.2016
75.30 Kb
29.02.2016

МЕНЮ