ПРОГРАМА Фокус групи на заинтересованите лица във връзка с изпълнение на договор № 50-204 от 07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., МИГ „Мъглиж, Казанлък Гурково.

Публикувана на: 2016-03-17

Прикачени файлове: 0

Фокус групи на заинтересованите лица във връзка с изпълнение на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   договор № РД50-204 от 07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., МИГ „Мъглиж, Казанлък Гурково.

 

Целта на фокус групата е да се изведат проблемите за развитие на бизнеса, земеделието. социалните и образователните услуги и да се очертаят възможности за развитие и подобряване на качеството на живот на територията на МИГ - Мъглиж, Казанлък,Гурково..

В рамките на проекта започна задълбочено проучване и анализ на територията на потенциалната МИГ Мъглиж, Казанлък,Гурково за целите на подготовката на стратегията за ВОМР.Проучванията и анализът на състоянието са изходна точка за изготвянето на стратегията за развитие.

Стратегия за местно развитие и механизмите за нейното последващо прилагане са подчинени на: териториалния подход, като са отчетени местната среда и местните ресурси, силните и слабите страни на територията на действие на МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково, наличието на достатъчно човешки, финансови и икономически ресурси; партньорството на публични, бизнес и граждански организации,обединяващо местните действащи лица около споделени идеи за развитие; подходът „отдолу-нагоре”, който определя организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности и активното включване на заинтересованите страни в процеса на разработване и последващо прилагане на СМР. Участието в процеса и взаимното сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище е израз на прилаган многосекторен подход

Фокус групата е средство за допълване на събраната информация от анкетите.

На фокус групата ще бъдат обсъдени следните въпроси:

  1. Какви са основните проблеми за развитие на бизнеса, образованието и социалните услуги..
  2. Оползотворяват ми се икономическите,природни, културни и исторически ресурси.
  3. Посочете приоритети за развитие до 2022 г. Какви приоритети, интервенции в Стратегията за ВОМР е необходимо да се включат за да се постигнат положителни тенденции в развитието.

 

ДАТА: 24 МАРТ 2016 г.

 

МЯСТО:ОБЩИНА Гурково                    

 

10.00 – 10.30

Регистрация и кафе за „Добре дошли“

 

10.30 – 10.45

Модераторът се представя и кани участниците в групата да се представят - име и организация, от която идват. Въведение към проекта и неговите цели от страна на модератора

Елза Григорова, Консултант програми и проекти

Людмила Елкова, Консултант програми и проекти

 

10.45 – 11.30

 

Идентифициране на проблеми в работни групи за общността на територията на МИГ Мъглиж , Гурково, Казанлък.

                          

Елза Григорова, Консултант програми и проекти

  Людмила Елкова, Консултант програми и проекти

 

11.30 – 12.05

Обобщения на резултатите от дискусията и работните групи

                                  

Людмила Елкова, Консултант програми и проекти

 

12.05 – 12.30

Очертаване на възможностите за развитие, чрез приоритети и мерки, които да бъдат включени в стратегията на МИГ Мъглиж, Казанлък и Гурково  

Елза Григорова, Консултант програми и проекти

12.30 – 12.50

 

Обобщение на резултати от модератора

 

 

 

Фокус групи на заинтересованите лица във връзка с изпълнение на договор № 50-204 от 07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., МИГ „Мъглиж, Казанлък Гурково.

 

Целта на фокус групата е да се изведат проблемите за развитие на бизнеса, земеделието. социалните и образователните услуги и да се очертаят възможности за развитие и подобряване на качеството на живот на територията на МИГ - Мъглиж, Казанлък,Гурково..

В рамките на проекта започна задълбочено проучване и анализ на територията на потенциалната МИГ Мъглиж, Казанлък,Гурково за целите на подготовката на стратегията за ВОМР.Проучванията и анализът на състоянието са изходна точка за изготвянето на стратегията за развитие.

Стратегия за местно развитие и механизмите за нейното последващо прилагане са подчинени на: териториалния подход, като са отчетени местната среда и местните ресурси, силните и слабите страни на територията на действие на МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково, наличието на достатъчно човешки, финансови и икономически ресурси; партньорството на публични, бизнес и граждански организации,обединяващо местните действащи лица около споделени идеи за развитие; подходът „отдолу-нагоре”, който определя организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности и активното включване на заинтересованите страни в процеса на разработване и последващо прилагане на СМР. Участието в процеса и взаимното сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище е израз на прилаган многосекторен подход

Фокус групата е средство за допълване на събраната информация от анкетите.

На фокус групата ще бъдат обсъдени следните въпроси:

  1. Какви са основните проблеми за развитие на бизнеса, образованието и социалните услуги..
  2. Оползотворяват ми се икономическите,природни, културни и исторически ресурси.
  3. Посочете приоритети за развитие до 2022 г. Какви приоритети, интервенции в Стратегията за ВОМР е необходимо да се включат за да се постигнат положителни тенденции в развитието.

 

ДАТА: 25 МАРТ 2016 г.

 

МЯСТО:ОБЩИНА МЪГЛИЖ                    

 

  1. 00 – 09.30

Регистрация и кафе за „Добре дошли“

 

09.30 – 09.45

Модераторът се представя и кани участниците в групата да се представят - име и организация, от която идват. Въведение към проекта и неговите цели от страна на модератора

Елза Григорова, Консултант програми и проекти

Людмила Елкова, Консултант програми и проекти

 

09.45 – 11.00

 

Идентифициране на проблеми в работни групи за общността на територията на МИГ Мъглиж , Гурково, Казанлък.

Елза Григорова, Консултант програми и проекти

Людмила Елкова, Консултант програми и проекти

 

11.00 – 11.15

Обобщения на резултатите от дискусията

Людмила Елкова, Консултант програми и проекти

 

11.15 – 12.00

Очертаване на възможностите за развитие, чрез приоритети и мерки, които да бъдат включени в стратегията на МИГ Мъглиж, Казанлък и Гурково  

Елза Григорова, Консултант програми и проекти

 

12.00 – 12.30

 

Обобщение на резултати от модератора

 

 

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ