СПИСЪК на класираните кандидати за ползване комплексните услуги: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2016-03-09

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
444.86 Kb
09.03.2016

МЕНЮ