СПИСЪК на потребителите на услугата, с които ще се сключат договори за предоставяне на комплексни услуги за социлно включване по Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с р

Публикувана на: 2016-03-09

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
309.80 Kb
09.03.2016

МЕНЮ