Обява за подбор на медицински специалист по проект "Нови възможности за грижа"

Публикувана на: 2016-01-22

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“
В изпълнение на Дейност № 3 и Дейност № 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., Община Гурково като партньор по проекта обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

1.Основни задължения:

 • Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;
 • Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
 • Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
 • Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);
 • Други допустими дейности, съгласно Наредба 1 от 2011 г.

2.Допълнителни задължения:

 • изготвя Справка за предоставени здравни услуги.

3.Минимални изисквания:

 • Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Медицинска сестра” следва да отговарят на следните минимални изисквания:
 • Да имат навършени 18 години;
 • Да не са осъждани;
 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Образование – висше, професионален бакалавър;
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
 • Условия за стаж по специалността – няма, стажа и опита  се считат  за предимство;
 • Умения и  нагласа  за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване;
 • Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

4.ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа по образец -  по образец;
 • Автобиография  –  в свободен текст;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – по образец;
 • Копие на диплома за завършено образование;
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по
 • съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец
 • документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
 • служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
 • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в сградата на Община Гурково, ет.2, стая № 12
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Гурково – http://www.obshtina-gurkovo.com/ в раздел  Програми и проекти

Срок за подаване на заявления до 26.01.2016 г. включително.

След провеждане на интервю с кандидатите ще бъде публикуван списък с одобрените такива  на сайта на община Гурково и на информационните табла пред и в Общината, след което се сключва договор за предоставяне на услугата, съгласно методиката утвърдена от Ръководителя на проекта «Нови възможности за грижа»

Заявленията по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат всеки работен ден от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. вкл., от 9:00 часа до 17:00 часа в стая № 12, ет.2 в сградата на Община Гурково.

Лице за контакти и допълнителна информация – Марияна Маринова, телефон: 04331/ 2260

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
170.41 Kb
08.03.2016
79.26 Kb
22.02.2016
98.81 Kb
22.02.2016
76.00 Kb
25.03.2016

МЕНЮ