СПИСЪК На класираните кандидати за „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ и "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"по проект: Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хо

Публикувана на: 2016-03-08

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
170.41 Kb
08.03.2016

МЕНЮ