Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2016-03-25

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
76.00 Kb
25.03.2016

МЕНЮ