АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/

Публикувана на: 2016-04-21

Прикачени файлове: 0

На базата на SWOT анализа могат да бъдат откроени силните и слабите страни в използването на съществуващите ресурси и потенциал, задържащите и стимулиращите развитието фактори за икономическо и социално развитие на територията на МИГ„Мъглиж, Казанлък, Гурково“.

Географско местоположение и природни ресурси

Силни страни

Слаби страни

Изгодно природно, географско и транспортно, комуникационно местоположение

Бедна територия на полезни изкопаеми

Разнообразие в поземлените ресурси – предпоставка за развитие на различни отрасли в селско и горско стопанства

Недостатъчно усвояване на природен ресурс - минерална вода

Богат горски фонд.Добра гъстота в горските територии с ценни дървесни видове – бук, дъб, бял и черен бор и др.

 

Наличие на минерални води –с.Ягода и с.Овощник

 

Високо качество на повърхностно течащите и на подпочвените води

 

Територии в Натура 2000

 

Природни дадености и забележителности като предпоставка за развитие на екотуризъм.

 

Наличие на природни ресурси и подходящи климатични и хидромелиоративни и агробиологични характеристики

 

Възможности

Заплахи

Използваме на транспортните коридори и ж.п. гара Тулово за развитие на складови и логистични дейности

Засилване на засушаванията в резултат от евентуални промени в климата

По-добро управление за защитените територии

Недостатъчно фокусирани политики за опазване на територии  Натура 2000

Демография и  Човешки ресурси

Силни страни

Слаби страни

Нарастване на заетите лица в нефинансовите предприятия с 10%

Влошаване на демографската структура 

Относителни постоянни нива на населението след 2011г.

За 2009-2014г. се наблюдава намаляване броя на населението в общините Мъглиж, Гурково и населените места извън строителните граници на град Казанлък.  

 

Населението от териториите в обхвата на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ е предимно със средно и основно образование

Дисбаланси в разпределение на населението (концентрация в градовете и селата в по-голяма численост на населението).

 

Отрицателен естествен и механичен прираст

 

Влошаване на образователното равнище.

 

Висок процент на населението с основно и начално образование

 

Ниска професионална квалификация на заетите

 

Ниското образователното равнище е в населените места с преобладаващо ромско население

 

Високо равнище на безработицата в Мъглиж, Гурково над средната за областта и страната

 

Постоянна динамика на безработните лица над 1г.

 

Висок дял на безработни с основно и начално образование, което е  показателно за влошаване на качеството на работната сила

Възможности

Заплахи

Задържане на население чрез  нарастване на заетостта

Застаряване на населението и влошаване на демографската структура

Намаляване на бедността на рисковите групи и насърчаване на социалното включване чрез местни инициативи и проекти за  подобряване качеството на работната сила

Обезлюдяване на населени места

Повишаване на квалификацията и адаптиране към пазара на труда

Миграция на младите хора, отлив на млади квалифицирани специалисти

Интеграция на младежите до 29 г. към трудовия пазар

Стагнация на пазара на труда

Увеличаване на броя на заетите лица

Липса на квалифицирана работна сила в съответствие на пазара на труда.

Адаптиране към пазара на труда на лица над 50г.

Повишаване равнището на безработицата

Интегриране на лица от ромския етнос към пазара на труда

Нарастване на дела на дългосрочно безработните и безработните младежи

 

Обедняване на населението

 

Намаляване на работната сила

 

 

Икономическо развитие и икономическа активност

Силни страни

Слаби страни

Добре развита преработваща промишленост. Преработващата промишленост е структуроопределящ за населените места извън строителните граници на Казанлък и Гурково.

Липса на чуждестранни инвестиции

Нарастване на нетни приходи от продажби от предприятията в преработващата промишленост в Мъглиж и Гурково

Спад на произведената продукция от малки предприятия

Ръст на нетните приходи от производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Нисък дял на иновациите, ограничен капацитет, липса на стимули;

 

Устойчивост на водещи отрасли на територията на МИГа  са „Преработваща промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“

Ефикасността на предприятията в нефинансовия сектор на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ е чувствително по- ниска от ефикасността, отчетена на областно ниво. Необходимост от въвеждане на нови технологии и бизнес процеси

Устойчиво развитие на средни и големи предприятия

Слабо нарастване на разходите за ДМА и ниска степен на технологично обновление  

Устойчивост ръст на развитието на на услугите

Доминиращ дял на микро предприятия  на територията на МИГа

Подобрена конкурентоспособност на цялата територия на МИГ, вкл. и гр.Казанлък за 2012- 2014 г. по отношение на основните икономически показатели

Липса на стимули за стартиращи предприятия

Наличие на експортен потенциал на по- големите предприятия, функциониращи на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“

 

Възможности

Заплахи

Необходимост от въвеждане на нови технологии, иновации и бизнес процеси.

 

Заплаха от застой на икономическото развитие и проява на негативни въздействия върху него

Възможности за разширяване на експортен потенциал на предприятия, функциониращи на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“

Затруднен достъп до кредитиране за стартиране и развитие на иновативни дейности на новосъздадени или съществуващи предприятия

Потенциал на територията на МИГа за интелигентна специализация в областта на чисто производство и производство на хранителни и нехранителни био и козметични продукти ( роза, кокиче и др.)

Недостиг на инвестиции за технологично обновление 

Развитие на МСП –източник на работни места

Застой в развитието на малките предприятия 

 

Риск от загуба на чуждестранни пазари за експортно-ориентираните

Земеделие

Силни страни

Слаби страни

 

Нисък относителен дял на обработваемата земя Обработваемата земя на човек от населението е по-ниско от средното за областта

Общинските пасища и ливади в Мъглиж

Слаба използваемост на обработваеми земи в горския фонд и ограниченото им ползване за нуждите на планинското животновъдство;

 

Наличие на земеделски земи с добри почвени и агробиологични характеристики подходящи за отглеждане на трайни насаждения,  етерично-маслени култури, лозови насаждения и др.

В гр. Гурково селското стопанство е с намалена икономическа активност

На територията преобладава обработваема земеделска земя

Житните култури с добиви под средните- за страната и района поради неблагоприятни  климатични и почвени условия;

Наличие на производствени мощности за обработка на селскостопанската продукция

Спад в животновъдството

Етерично –маслени култури

Липса на сдружаване на земеделските производители

Полупланиските и хълмисти терени с добри условия за развитие на планинско животновъдство

Затруднен достъп до финансов ресурс за малките земеделски стопанства

Отглеждане на плодове ягодоплодни култури - малини, къпини, арония

Преобладават малки стопанства

Възможност за интегриране на аграрния сектор с туризма

 

Възможности

Заплахи

Технологично обновяване и нарастване на производствата

Намаляване на субсидии в земеделието

Възможност за развитие на конкурентен аграрен сектор, в т.ч. биологично земеделие и хранително- вкусова промишленост

Рискове от природо-климатични въздействия

Развитие на био земеделие (био растениевъдство и био животновъдство) 

Свиване на пазарите за земеделска продукция

Разширяване на площите от етерично маслени култури

Трудно достъпно кредитиране за малките и средни стопанства

Развитие на  трайни насаждения, в т.ч. ягодоплодни култури

 

Възможности за развитие на алтернативен туризъм еко и селски

 

Привличане на инвестиции в земеделието, индустрията и туризма за комплексно социално-икономическо развитие.

 

Развитие на преработващи предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост (преработка на селскостопанска продукция).

 

Потенциал за добив и реализация продукти от горската промишленост– дърва за горене и технологична дървесина

 

 

 

Образование и социални дейности

Силни страни

Слаби страни

Сравнително добро състояние на  сградния фонд и материалната база и висока квалификация на педагогическия състав

Нарастващ брой на напускащи и необхванати деца и ученици на територията на МИГ

Много добре развита комплексна читалищна дейност на територията на МИГ

Не добро състояние на училищните и детските площадки

Развити клубове за самодейна дейност

Липса на активно взаимодействие между училищата и бизнеса на територията на МИГ.

 

Наличие на маломерни и смесени паралелки 

 

Нереновиран сграден фонд и старо оборудване на читалищата

 

Липса на архитектурна достъпност на културната инфраструктура

 

Недостатъчно развити услуги за деца в риск и лица с увреждания

 

Липса на устойчиво развитие на социалните услуги

Възможности

Заплахи

Подобряване на сградния фонд на образователната инфраструктура и въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Закриване на паралелки в училищата

Възможности за развитие на читалищната дейност и подобряване на материалната база и сградния фонд на читалищата

Недостиг от финансиране на читалищната дейност

Развитие на Дневен център за деца с увреждания и от уязвими групи

 

Развитие на Център за обществена подкрепа и Център за  настаняване от  семеен тип

 

Екология  и околна среда

Силни страни

Слаби страни

Съхранен екологически баланс, без

големи замърсители;

Непълноценно използване на природните и исторически дадености за развитие на туризъм 

Много добри качества и параметри на

водния ресурс;

Неразвита инфраструктура за усвояване на минералната вода.

Наличие на водни ресурси и добро качество на водата

Липса на финансов ресурс за поддържане на местообитанията в защитени територии.

Наличие на Натура 2000 и природни  забележителности

Няма изградена инфраструктура за възстановяване на местообитанията и видовете

Наличие на минерална вода

Затруднен достъп до горски територии

Подходящи условия за развитие на околната среда, селски, еко и балнеоложки  туризъм

 

Богато биоразнообразие –флора и фауна 

 

Богат горски фонд

 

 

 

Възможности

Заплахи

Възможности за добив и реализация на търсени на пазара асортименти – дърва за горене и технологична дървесина

Високи нива на бракониерство на горски насаждения

Използване на финансовата подкрепа от ЕФЗРСР за извършване на лесокултурни мероприятия

 

Да не се извършва залесяване и да не се подържа екосистемата

Подобряване на природозащитното

състояние на видове местообитания

в мрежата Натура 2000

 

Да не се поддържат местообитанията и видовете в Натура 2000

Развитие на зелена инфраструктура

 

Осъществяване на информационни и образователни дейности съгласно НП за натура

 

 

Техническа и инженерна инфраструктура

Силни страни

Слаби страни

Наличие на два първокласни пътя и две главни жп линии,осигуряващи лесен достъп до всяка част от страната;

Продължаващ финансов дефицит за развитие и поддържане на общинската пътна мрежа;

Добри транспортни комуникации и свързаност

Влошена общинска пътна мрежа

Всички населени места са водоснабдени, без режим на водоснабдяване в Казанлък, частично в Гурково и Мъглиж

Амортизирана водопроводна мрежа;

Добра използваемост на ВЕИ - изградени ВЕЦ, ВтЕЦ и ФтЕЦ;

 

Недостатъчно изградена канализационна мрежа;

Добре изградена електропреносна мрежа в основните населени места на общината

В някои села отпадъчните води се събират в септични ями и незаконни канализации

 

Половината от уличната мрежа в лошо състояние

 

Не благоустроени публични пространства в селата.

 

 

Възможности

Заплахи

Поддържане на общинската пътна мрежа

Продължаващ финансов дефицит за развитие и поддържане на общинската пътна мрежа;

Модернизация на водопроводната мрежа;

 

Увеличаване на загубите на питейната вода поради забавяне модернизацията на водопроводната мрежа;

Изграждане на канализация в селата;

Вл Влошаване на околната среда поради отсъствието на канализация в селата;

Завършване на регионалното депо за отпадъци;

Съ Да продължи практиката на съществуване на незаконни сметища

Подобряване на градската среда за утвърждаване на града като привлекателно място на живот

 

 

В резултат на SWOT анализа се очертават някои по-съществени приоритети за развитие на територията на МИГ:

-          Повишаване на капацитета за растеж, чрез активизиране на местната икономика и на възможностите за нови работни места;

-          Подпомагане на инвестиции на земеделските стопанствата и насърчаване на биологичното производство;

-          Развитие на преработка на селско стопански продукти;

-          Устойчиво управление и използване на природните ресурси;

-          Проблемите за съхранение на ценните местообитания и видове в земеделските и горските територии, включително местата по Натура 2000, като се насърчават земеделските и горските стопани да опазват биоразнообразието и да осигуряват публични екологични блага;

-          Подобряване на човешкия капитал чрез  намаляване броя на отпадналите ученици,  квалификация и обучение, както и насърчаването на предприемачеството и подкрепата за новосъздадените бизнес субекти;

-          Подобряване и благоустрояване на жизнената среда;

-          Съхранение на ценните местообитания и видове в територии по Натура 2000;

Стратегия за ВОМР  2014-2020

Структурата на стратегията за ВОМР на МИГ „ Мъглиж, Казанлък, Гурково“ е логически обвързана система от основни цели, приоритети и специфични цели и набелязаните мерки за тяхното изпълнение.

Целите и приоритетите са определени в съответствие с националните цели и европейски приоритети за икономическа, социална и териториална кохезия заложени в  основополагащите стратегически национални и европейски документи, които се отнасят до Кохезионната политика 2014-2020, Стратегията Европа 2020 (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), общият регламент за Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

При изготвянето на стратегията за ВОМР е приложен подхода „отдолу-нагоре“, интегрирани са основните идеи от проведените консултации, обсъждания, с местните лидери, с представители на заинтересованите лица и  общинска администрация на община   Мъглиж, Казанлък и Гурково. 

      Стратегическите цели показват посоката за прилагане на развитие на стратегия ВОМР в основните проблемни области – икономическо развитие, образование, социални услуги, опазване на околна среда, подобряване на инфраструктура и благоустройство на жизнената среда. Анализите в отделните икономически сектори очертаха положителните страни на развитие, формираните негативни тенденции, нуждите и възможности за социално-икономическото развитие на населените места включени в МИГа. Целите на стратегията се отнасят за развитието на цялата територия на МИГа, специфичните целите се отнасят към решаване на конкретни проблеми и нужда на населените места и гражданите.

Цели на стратегията

Цел 1. Да се насърчи развитието на местната икономика, чрез иновации и конкурентни производства

Приоритет 1. 1. Повишаване на конкурентоспособността на МСП  чрез иновации, технологично обновяване

Специфична цел 1.1.2. Насърчаване на инвестициите за подобряване на   производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно  използване на факторите на производството

Мерки

Мярка 1.1.2.1 Подобряване на производствения капацитет на МСП

Мярка 1.1.2.2.Внедряване на иновативни продукти, процеси и модел

Приоритет 1.2 Развитие на устойчиви и жизнени земеделски сшопанства

Специфична цел 1.2.1. Стимулиране на инвестициите в зеделските стопанства преработващите предприятия и повишаване на добавената стойност

Мерки

Мерки 4. — Инвестиции в материални активи

Под-мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства

Под-мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“( подкрепа за инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на агроекологичните цели и целите в областта на климата)

Приоритет1.3. Балансирано развитие и подобряване н ефективно използване на природните ресурси

Специфична цел 1.3.1. Прилагане на устойчиви  практики за опазване  на екосистемите и   подобряване на жизнеспособността на горите

Мерки

М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите

Под мярка 8.1 - Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви

Под мярка 8.3 — подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

 

Приоритет 1.4. Насърчаване на инвестиции за диверсификация на икономиката с развитието на неземеделски дейности:

Специфична  цел1.4.1  Подпомагането на инвестициите  за развитие на конкурентни неземеделски дейности.

Мерки

Подмярка 7.5 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности ( развитие на алтернативен туризъм еко и селски туризъм, развитие на социални, информационни, финансови услуги и производства от сферата на индустрията)

Цел 2 Развитие на устойчива жизнена среда и подобряване на качеството на живот

 Приоритет 2.2 Обновяване  на техническа и социална инфраструктура и създаване на оптимална жизнена среда

Специфична цел 2.2.1 . Инвестиции в образователна инфраструктура и подобряване на качеството на образования

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Специфична цел 2.2.2. Съхраняване, развитие  и популяризиране на местните културни традиции и духовно наследство

Мерки

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата

Специфична цел 2.2.3 .Подпомагане на инвестиции в а социална инфраструктура за предоставяне на услуги

Мерки

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Специфична цел 2.2.4. Подобряване и благоустрояване на публичните пространства

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Цел3: Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ

Приоритет3.1 Осигуряване на равни възможности на населението на територията на МИГ

Специфична цел 3.1.1: Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица и групи в неравностойно положение

Мерки

Мярка 1.1. Активиране на продължително безработни и неактивни лица за включване в пазара на труда

Мярка 1.2. Подкрепа на развитие на предприемачеството и стартиране на бизнес

Мярка 1.3. Осигуряване на професионално обучение и преквалификация на заети лица с ниско образование или на възраст над 54 г.

Специфична цел 3.1.2: Подпомагане на социалната интеграция на уязвимите и маргинализираните общности 

Мярка 2.1. Осигуряване на достъп до заетост

Мярка 2.2. Предоставяне на здравни и социални услуги

Мярка 2.3.Осигуряване на достъп до образование и обучение

Цел 4Опазване на околната среда и съхранение на местообитания и видове в местата по Натура 2000

Приоритет 4.1 Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни забележителности с висока природна стойност.и

Специфична цел 4.1.1 Опазване на биоразнообразието от местните общности и подобряване на управлението и използване на природните ресурси .

Мярка (М 22  от НПРД)-  Изпълнение на мерки от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България

Мярка (М 98 от НПРД) Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове 

Мярка (М 109 от НПРД)Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания

Специфична цел 4.1.2. Популяризиране на биоранообразието и  осигуряване на широка обществена подкрепа, чрез екологични събития.

Мярка (15 от НПРД) Организация и провеждане на иновативни екологични събития

 

„Този документ е разработен във връзка с изпълнението на договор № РД50-204 от 07.12.2015 г. по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, която се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ