П О К А Н А За свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Мъглиж, Казанлък и Гурково”

Публикувана на: 2016-04-26

Прикачени файлове: 0

П О К А Н А

За свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Мъглиж, Казанлък и Гурково”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК И ГУРКОВО”

 

 

В качеството ми на Председател на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково”, на основание чл. 43, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на Местната инициативна група, което ще се проведе на дата: 26.05.2016г. в 11 ч. в гр. Мъглиж в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж, при следния дневен ред:

 

1. Приемане на Стратегия за ВОМР;

2. Приемане на Правилник за дейността на сдружение „Местна инициативна група -  Мъглиж, Казанлък, Гурково”;

3. Приемане на нови членове на общото събрание на МИГ;

 

4. Други.


Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението.

Дата: 25.04.2015 г.

 

С уважение,

 

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Председател на СНЦ МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК И ГУРКОВО”

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ