О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на кандидат- потребители за комплексите услуги за социално включване в домашна среда

Публикувана на: 2016-06-03

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на кандидат- потребители за комплексите услуги

за социално включване в домашна среда

 

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0192-C001 по проект „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по процедура „Независим живот”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Гурково уведомява жители на Общината, че набира желаещи да ползват услуги за социално включване  в домашна среда.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

  1. Хора и деца с различни увреждания
  2. Самотно живеещи хора в невъзможност за самообслужване.

 

Начална дата на стартиране предоставянето на услугите –след премината процедура на подбор и след втори етап, а крайната дата за предоставяне на комплексната услуга за социално включване е до 30.11.2017 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление (по образец);

2. Документ за самоличност на лицето и на законния му представител  (копие);

3.Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие):

-  експертно решение на ТЕЛК;

-  протокол на ЛКК;

-  други медицински документи;

4. Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата (при невъзможност за предоставяне на копие на амбулаторния картон, копие на здравната книжка на кандидат-потребителя, с пълни и подробно изписани данни на лични лекар, адрес и телефон за връзка при необходимост);

5. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);

6.Удостоверение за настойничество/попечителство (копие)- ако е приложимо;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат- потребителите

могат да се получат:

  • в сградата на Община Гурково,  ет. 1  /при дежурен общински съвет по сигурност/.или стая № 12 на ет.2
  • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Гурково – http://www.obshtina-gurkovo.com/ в раздел  „Проекти и програми”.  
  • от кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Гурково;

Документите за кандидатстване се подават в сградата на общинска администрация- Гурково, ет. 2, стая 12.

Краен срок за подаване на заявленията за  подбор на потребители –

10.06.2016 г.

 

За повече информация: Марияна Маринова- Ръководител на проекта,

гр.Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” 3,  ет. 2, стая 12 /сградата на Община Гурково/,

телефон за връзка 04331 /2040,  e-mail: gurkovo_obs_2020@mail.bg

 

 

------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------

Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ