О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Личен асистент” и „Домашен помощник”

Публикувана на: 2016-06-03

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност

 „Личен асистент” и „Домашен помощник”

 

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на  процедура за кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за доставчици на услугите за социално включване, утвърдена от  Кмета  на Община Гурково.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0192-C001 по проект „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по процедура „Независим живот” , на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Гурково обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжностите „Личен асистент” и „Домашен помощник”се сключва трудов договор за период до 30.11.2017 г., съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда.

Одобрените лица за заемане длъжността „домашен помощник”, ще бъдат назначени като домашни санитари. Домашен санитар попада в Единична група 5322 - домашни санитари, код на длъжността: 5322-1001.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по процедура „Независим живот” , на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

I.      Кандидатите, които желаят да заемат длъжност Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат навършени 18 години;
 2. Да имат завършено минимум основно образование;
 3. Да не са осъждани;
 4. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на

предоставянето на социални услуги;

 1. Умения и  нагласа  за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност от

самообслужване.

II.    Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Личен асистент”, следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат навършени 18 години;
 2. Да имат завършено минимум основно образование;
 3. Да не са осъждани;
 4. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 5. Умения и  нагласа  за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за постъпване на работа –  приложение 6;
 2. Автобиография  –  в свободен текст;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата - Приложение №6.1;
 5. Копие на диплома за завършено образование;
 6. Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения за предоставяне на услугите „Домашен помощник”  или „Личен асистент”(ако лицето притежава такива);
 7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец – приложение № 6.2;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да се получат:

 • в сградата на Община Гурково,  ет. 1  /при дежурен общински съвет по сигурност/.
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Гурково – http://www.obshtina-gurkovo.com/ в раздел  „Проекти и програми”.  
 • от кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Гурково;
 • Документите за кандидатстване, ще се приемат до 10.06.2016 г.  включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на общинска администрация- Гурково, ет. 2, стая 12.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на събеседване.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Гурково. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Гурково и на таблото с обявите в сградата на Община Гурково, ет. 1.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Гурково и на таблото с обявите в сградата на Община Гурково, ет. 1.

Интервюто/събеседването се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установи мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Водещи при определянето на служителите, които ще предоставят почасовите услуги в домашна среда, ще бъдат нуждите на потребителите съобразно индивидуална социална оценка на потребностите на кандидат – потребителите.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Гурково и на таблото с обявите в сградата на Община Гурково, ет. 1.

 

За повече информация: Марияна Маринова- Ръководител на проекта,

гр.Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” 3,  ет. 2, стая 12 /сградата на Община Гурково/,

телефон за връзка 04331 /2040,  e-mail: gurkovo_obs_2020@mail.bg.

 

 

-------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------------

Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ