Съобщение за удължаване на срока за прием на докумени по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2016-06-10

Прикачени файлове: 0

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0192-C001 по проект „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по процедура „Независим живот”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Гурково уведомява жители на Общината, че се удължава срока за приемане на заявления за подбор на кандидат- потребители за комплексите услугиза социално включване в домашна среда и на служители на длъжност „Личен асистент” и „Домашен помощник”.

 

срок за подаване на заявленията се удължава до  17.06.2016 г. /включително/

 

За повече информация: Марияна Маринова- Ръководител на проекта,

гр.Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” 3,  ет. 2, стая 12 /сградата на Община Гурково/,

телефон за връзка 04331 /2260,  e-mail: gurkovo_obs_2020@mail.bg

 

------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ