Допускане и недопускане на кандидати за длъжностите Личен асистент и Домашен помощник II- ри етап

Публикувана на: 2016-06-20

Прикачени файлове: 3

Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001

Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково

Документи и файлове

МЕНЮ