Класиране на кандидати за ползване на комплексните услуги за социално включване II-ри етап

Публикувана на: 2016-07-08

Прикачени файлове: 4

Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001

Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” .

Документи и файлове

МЕНЮ