Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Гурково” BG05FMOP001-03.02 – 0083 – С01.

Публикувана на: 2016-10-18

Прикачени файлове: 0

 

          От 17.10.2016 г. стартира предоставянето на топъл обяд по Проект „Осигуряване на топъл обяд  в община ГурковоBG05FMOP001-03.02 – 0083 – С01.

          Тридесет и пет човека, които отговарят на условията, определени в Ръководството на оперативната програма , а именно :

            1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

            2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;

            3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за  осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

            4. Скитащи и бездомни деца и лица;

            5. Лица от уязвими групи –граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците, ще получават в продължение на 8 месеца, в  работните дни от седмицата,  топъл обяд. Обядът се състои от супа, основно ястие и хляб.

            Храната се приготвя  в кухнята на Домашен социален патронаж и  се доставя по домовете на определените 35 потребители с колата на патронажа.

            Целта на програмата е :

            1.   Разширяване на социалните услуги за проблемните слоеве от населението на община Гурково;

            2.   Популяризиране и разясняване на Проекта на територията на общината;

            3.   Подобряване условията на живот на  35 човека, бенефициенти по  Проекта.

                                                                                              Ръководител на проекта – М. Илиева

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ